Images-loading

Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji do klas I

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Starachowicach

na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna regulaminu rekrutacji :

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§ 1

Do klasy pierwszej może być przyjęty uczeń posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny :

a) do klasy matematyczno–fizycznej: z językapolskiego, matematyki, fizyki lub informatyki, oraz   języka obcego nowożytnego   (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

b) do klasy matematyczno–geograficznej: z języka polskiego, matematyki geografia oraz jednego z wymienionych przedmiotów: fizyka, informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

c) do klasy humanistyczno-lingwistycznej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii lub wiedzy o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

d) do klasy humanistycznej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, historii lub wiedzy o społeczeństwie  (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

e) do klasy biologiczno–chemicznej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii lub chemii (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

§ 3

 Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji określa   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

§ 4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinien uzyskać co najmniej poprawną ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

§ 5

W sprawach rekrutacji decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.