ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

 

od 13 maja
do 25 czerwca 2019 r
.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 do 25 czerwca 2019 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

do 16 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

od 16 do 25 czerwca 2019 r.   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

25 lipca 2019 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Ubiegający się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły:

  • Wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • Dwóch fotografii


Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 412 747 702)

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 będą brane pod uwagę następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej  :
  1. do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  2. do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, język angielski lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  3. do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);
  4. do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).