ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

 

Warunki rekrutacji do klas I

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki

w Starachowicach

 

Podstawa prawna rekrutacji :

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum  (Dz.U. z 2017 poz.586)

  • §1

Do klasy pierwszej może być przyjęty uczeń posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym regulaminie.

  • §2

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z przedmiotów określonych zarządzeniem dyrektora szkoły;

a) do klasy matematyczno - fizycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

b) do klasy matematyczno - geograficznej : język polski, matematyka, geografia, fizyka lub informatyka (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

c) do klasy humanistyczno - lingwistycznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia lub wiedza o społeczeństwie (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę);

d) do klasy biologiczno - chemicznej : język polski, matematyka, język obcy nowożytny, biologia lub chemia (uwzględnia się przedmiot, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę).

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;

5) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

  • §3

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej   w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.  

  • §4

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinien uzyskać co najmniej poprawną ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum.

  • §5

W sprawach rekrutacji decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne.