ul. Radomska 37,
27-200 Starachowice

 Istotne terminy dla kandydatów

od 14 maja
do 20 czerwca 2018 r
.
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 do 26 czerwca 2018 r.
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 9 lipca 2018 r.
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 10 lipca 2018 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 13 lipca 2018 r.
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

do 18 lipca 2018 r.   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Ubiegający się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach proszeni są o składanie w sekretariacie szkoły:

  • Wniosku o przyjęcie do szkoły.
  • Dwóch fotografii


Wszelkie informacje związane z rekrutacją uzyskać można
w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00-15:00
(tel. 412 747 702)

Czekamy na Was! Czekamy na Ciebie!